Quelle der Datenbasis


Quelle Nr. 1600

R 714

360
Zurück

Quelle Nr. 1601

R 714

531
Zurück

Quelle Nr. 1602

R 719

1813
Zurück

Quelle Nr. 1603

R 718

926
Zurück

Quelle Nr. 1604

R 718

1677 Cm me Dumas le 16/11/1630.
Zurück

Quelle Nr. 1605

R 718

930
Zurück

Quelle Nr. 1606

R 719

1737 Cm Me Simonet le 26/05/1647.
Zurück

Quelle Nr. 1607

R 718

890
Zurück

Quelle Nr. 1608

R 718

1644 Cm Me Dumont le 11/10/1634 (?).
Zurück

Quelle Nr. 1609

R 718

1672 Cm Me ? le 17/01/1631.
Zurück

Quelle Nr. 1610

R 719

1835
Zurück

Quelle Nr. 1611

1604

R 718 Cm Me Moyne le 03/06/1637.
Zurück

Quelle Nr. 1612

R 719

1841 Cm le 25/02/1660 en Dauphiné.
Zurück

Quelle Nr. 1613

R 718

1635
Zurück

Quelle Nr. 1614

R 718

1622 Cm Me Papillon le 21/09/1635
Zurück

Quelle Nr. 1615

R 718

1646 Cm le 17/07
Zurück

Quelle Nr. 1616

R 718

905
Zurück

Quelle Nr. 1617

R 718

897
Zurück

Quelle Nr. 1618

R 718

903
Zurück

Quelle Nr. 1619

R 718

921
Zurück

Quelle Nr. 1620

R 714

473
Zurück

Quelle Nr. 1621

R 719

1777 Cm Me Beneyton Lyon le 08/02/1651.
Zurück

Quelle Nr. 1622
528 Cm Me Perrichon à Lyon le 13/08/1674.
Zurück

Quelle Nr. 1623

R 720

1652 /2011 402 R 714
Zurück

Quelle Nr. 1624

R 719

1821 Cm Me Faucnon ? à Lyon le 24/11/1656.
Zurück

Quelle Nr. 1625

R 718

1700 Cm Me Dodat le 04/06/1629.
Zurück

Quelle Nr. 1626

R 718

1700 Cm Me Dodat le 04/06/1629.
Zurück

Quelle Nr. 1627

0934

R 718
Zurück

Quelle Nr. 1628

R 719

1727
Zurück

Quelle Nr. 1629

R 718

1678
Zurück

Quelle Nr. 1630

R 714

780
Zurück

Quelle Nr. 1631

R 718

864
Zurück

Quelle Nr. 1632

R 718

1584
Zurück

Quelle Nr. 1633

R 714

766
Zurück

Quelle Nr. 1634

1548

R 718
Zurück

Quelle Nr. 1635

R 718

1599
Zurück

Quelle Nr. 1636

R 718

1557 Cm Me Roger le 23/05/1642.
Zurück

Quelle Nr. 1637

R 719

1757
Zurück

Quelle Nr. 1638

R 714

1785
Zurück

Quelle Nr. 1639

R 719

1846 Cm Me BENEYTON le 22/04/1660
Zurück

Quelle Nr. 1640

R 718

906
Zurück

Quelle Nr. 1641

R 719

1891 Cm Me Quemet le 07/11/1665.
Zurück

Quelle Nr. 1642

R 718

1575 Cm Me Jean Dumont le 16/02/1640.
Zurück

Quelle Nr. 1643

Cm

06/10/1632 Me Pinault.
Zurück

Quelle Nr. 1644

R 720

1422 /1782
Zurück

Quelle Nr. 1645

R 719

1879
Zurück

Quelle Nr. 1646

R 720

1361 /1718
Zurück

Quelle Nr. 1647

R 719

1840
Zurück

Quelle Nr. 1648

R 719

1864
Zurück

Quelle Nr. 1649

R 718

911 F 325
Zurück

Quelle Nr. 1650
Cm Lyon Insinuations Sénéchaussée r 136 f° LX v°.
Zurück

Quelle Nr. 1651

R 718

911 F 325
Zurück

Quelle Nr. 1652
1867
Zurück

Quelle Nr. 1653

R 719

1883 Cm Me Favard père le 24/05/1664.
Zurück

Quelle Nr. 1654

R 719

1885 Cm Me Favard le 22/11/1664.
Zurück

Quelle Nr. 1655

R 719

1852 Cm Me Arthaud le 07/12/1660.
Zurück

Quelle Nr. 1656

R 719

1809 Cm Me Lombardier le 23/10/1655.
Zurück

Quelle Nr. 1657

R 719

1842
Zurück

Quelle Nr. 1658

R 719

1860 Cm Me Bonnet le 25/12/1661.
Zurück

Quelle Nr. 1659

R 720

1379 /1739 Cm Me Quemet le ?.
Zurück

Quelle Nr. 1660

R 719

1825 Cm Me Favard le 14/11/1657.
Zurück

Quelle Nr. 1661

0914

R 718
Zurück

Quelle Nr. 1662

R 714

708
Zurück

Quelle Nr. 1663

R 720

1518 /1877
Zurück

Quelle Nr. 1664

R 714

639 Cm Me Perrichon le 06/06/1676.
Zurück

Quelle Nr. 1665

R 719

1728
Zurück

Quelle Nr. 1666

R 718

1674 Cm Me ? le 04/01/1631.
Zurück

Quelle Nr. 1667

R 718

1642
Zurück

Quelle Nr. 1668

R 719

1749 Cm Me Favard le 16/07/1648 refait le 29/08/1648.
Zurück

Quelle Nr. 1669

R 718

1591 Cm Me Guynand le 23/03/1638.
Zurück

Quelle Nr. 1670

R 714

638
Zurück

Quelle Nr. 1671

R 714

1764
Zurück

Quelle Nr. 1672

R 714

704
Zurück

Quelle Nr. 1673

R 714

873
Zurück

Quelle Nr. 1674
Contrat Me Dumont à Lyon.
Zurück

Quelle Nr. 1675

R 718

884
Zurück

Quelle Nr. 1676

R 719

1837 Cm Me Favard père le 24/10/1659.
Zurück

Quelle Nr. 1677

R 714

335 1585/1944 R 720 Cm Me Courtial le 08/08/1671.
Zurück

Quelle Nr. 1678

R 720

1593 /1952 343 R 714
Zurück

Quelle Nr. 1679

R 714

364 1614/1973 R 720
Zurück